početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 1

Alk. gl. 1 /2010 (175) str. 3,4,5

strana 6 ►

IZ POVIJESTI ALKOHOLOGIJE

P R O S L A V A T R E Z V E N O S T I

Povodom Proslave trezvenosti uputila je savezna uprava svojim društvima ovaj cirkular:

Po dosadanjem običaju i višegodišnjoj tradiciji Jugoslovenski savez trezvenosti i Savez trezvene mladeži sa svojim organizacijama, a uz saradnju drugih trezvenjačkih organizacija u zemlji, prirediće i ove godine svoju Proslavu trezvenosti i to u vrijeme od 29 aprila do 13 maja.

Nije potrebno da ponovno tumačim o našim članovima potrebu i značaj ove priredbe, ona je već toliko popularna i uobičajena da je postala važnim sastavnim dijelom našeg trezvenjačkog rada, poznata i van naših redova.

Očekujemo stoga da će sva naša društva i članovi i ove godine svjesno i za vremena prionuti na posao i da će nastojati da i ovogodišnja Proslava bude što uspješnija i svečanija.

Napose skrećem o pažnju na to da se Proslava trezvenosti - kao i sve slične priredbe - može samo onda sa uspjehom izvršiti i da će samo onda zadržati svoj popularitet u narodu, ako se naše organizcije pobrinu da njen program bude što raznoličniji i interesantniji i da tako svaka nova Praslava dadne narodu novog poticaja i interesa za posmatranje i pomaganje našeg trezvenjačkog rada. Stereotipno ponavljanje uvijek istih priredaba sa suhoparnim predavanjima ili ne uspjelim zabavama dosadiće i našim najiskrenijim prijateljima i onemogućiće uspješan rad naših organizacija.

Stoga molimo naša društva da u program ovogodišnje Proslave svakako unesu neke nove interesantne priredbe. Napose bismo na pr. predložili:

1) prikazivanje naše nove drame »Nesretnik« (u mjestima gdje to dosad nije učinjeno);

2) održavanje jednog kratkog domaćičkog tečaja} gdje će se učiti priređivanje raznih mliječnih jela i voćnih prerađevina bez alkohola na pr. ukuhavanje voća, spremanje kompota, slatka i pekmeza i raznih voćnih sokova bez alkohola od onih vrsta voća koje dozrijevaju u rano proljeće, u vrijeme naše Proslave (trešnje i jagode); potrebna uputstva i recepti mogu se dobiti od saveznog sekretarijata, a i u našem listu prikazivaćemo u buduće razne načine spremanja bezalkoholnih voćnih prerađevina;

3) šaljive tombole, gdje bi se kao zgodici dijelile razne originalne rukotvorine, izrađene od samih članova, koje se odnose na pitanje alkoholizma i njegovog suzbijanja (na pr. karikature iz papira ili gline, šaljive slike, imitacije voća), a eventualno i lijepi korisni predmeti koji će pobuditi interes učesnika takve tombole; čist prihod treba da se pošalje Jugoslovenskom savezu trezvenosti, odnosno, ako je Proslava priređena u zajednici sa Kolima trezvene mladeži, onda po pola Jugoslovenskom savezu trezvenosti i Savezu trezvene mladeži;

4) u mjestima, gdje je to moguće, prirediti izložbu naših antialkoholnih knjiga, brošura, letaka, plakata, slika i razglednica, čiji se popis nalazi u svakom broju našega lista; knjige izložiti u izlozima svih knjižara u mjestu, a po mogućnosti i drugih trgovina, i to tako da upadljivo ispune čitav izlog bar kroz 1-2 dana, eventualno i dulje; nastojati da se što veći broj tih naših edicija i proda i sav prihod od toga poslati Savezu; sve za tu svrhu potrebne edicije staviće društvima na raspoloženje savezna uprava;

5) u slučaju lijepog vremena prirediti izlete, vrtne zabave (kermese), športske utakmice, trke ili natjecanja u narodnim vještinama, eventualno sa šaljivim programom, a u korist naših saveza t. j. tako da se čist prihod podijeli kao pod 3).

Sva potrebna uputstva kao i propagandni materijal treba pravovremeno zatražiti od uprave Jugoslovenskog saveza trezvenosti, Mirogojska c. 4, jer će se ove godine propagandni materijal slati samo na izričiti zahtjev.

U jedno treba da se o izvršenoj Proslavi odmah izvijesti savezna uprava.

BRZO DAKLE NA POSAO!

Tekst prenesen u izvornom obliku

----: O :----

Antialkoholni pokret u Jugoslaviji

XII redovna godišnja skupština Jugoslovenskog saveza trezvenosti i XIV redovna godišnja skupština Saveza trezvene mladeži biće - kako smo već u prošlom broju našega lista javili - u Sarajevu 30 juna do 2 jula o.g.

Savezna uprava, uputila je povodom tih skupština apel svim trezvenjačkim organizacijama u Sarajevu da zajednički u okviru specijalnog priređivačkog odbora porade na što uspješnijem izvođenju tih skupština, te smo već primili izvještaj da je priređivački odbor osnovan pod vodstvom brata prof. Muhameda K a n t a r d i ž i ć a i da je počeo sa radom.

Uprava našega Saveza sporazumno sa upravom Saveza trezvene mladeži Priređivačkim odborom izrađuje program saveznih skupština te već danas možemo saopštiti ove detalje:

Skupštine JugosI. saveza trezvenosti i Saveza trezvene mladeži održaće se u subotu 30 juna. U vezi sa skupštinama obaju Saveza, a povodom proslave 10-godišnjice svoga rada, zaključilo je bratsko Muslimansko društvo trezvenosti u Sarajevu da priredi higijensko-antialkoholnu izložbu u svečanoj Sali Gradske općine u Sarajevu. Svečano otvorenje izložbe biće u srijedu 27 juna i biće otvorena do zaključno 3 jula. Ova izložba je od velike važnosti, jer će biti otvorena u vrijeme velikih sokolskih priredbi u Sarajevu, koje će bez sumnje posjetiti znatan broj učesnika, što će doprinijeti većem posjetu izložbe i ujedno ojačati propagandu protiv alkoholizma u sokolskim redovima.

Pored izložbe sprema priređivački odbor u Sarajevu za učesnike naših skupština čitav niz zanimljivih priredaba, medu ostalim akademiju trezvene mladeži sa igrankom, svečanu akademiju Muslimanskog društva trezvenosti, prikazivanje drame „Nesretnik“ u pozorištu, teferič Muslimanskog društva trezvenosti i izlete u okolinu Sarajeva (Pale, Trebević, Vrelo Bosne).

Detaljan program skupština i ostalih priredaba kao i obavještenja o putovanju željeznicom, povlaštenoj vožnji, dopustima za državne činovnike, te stanu i opskrbi objavićemo u idućem broju našega lista.

Jedan lijepi prikaz rada Jugoslovenskog saveza trezvenosti i Saveza trezvene mladeži u banskom vijeću savske banovine

Na posljednjem zasjedanju Banskog vijeća Savske banovine prikazao je načelnik odjeljenja za socijalnu politiku i narodno zdravlje Kr. Banske uprave Savske banovine gosp. dr. Josip H r i b a r u svom ekspozeju rad naših Saveza istaknuvši ujedno teške opasnosti koje našem narodu prijete od alkoholizma i s tim u vezi važnost rada oko suzbijanja alkoholizma. Medu ostalim rekao je gosp. dr. H r i b a r slijedeće: .

„…Jedna od najtežih socijalnih bolesti, koja naš narod ubija, jest alkoholizam.

Za alkoholizam znamo da je velik. Ispitivanje o stanju te bolesti povjereno je Jugoslovenskom savezu trezvenosti u Zagrebu. Liječenjem alkoholizma bavi se prvenstveno privatna inicijativa pod vodstvom Jugoslovenskog saveza trezvenosti i Kluba liječnika apstinenata.

Uspjesi baš nisu osobiti, jer nema dovoljno materijalnih sredstava. Jače je uzgojno djelovanje đačkih apstinentskih društava tzv. Kola saveza trezvene mladeži, pa prema tomu i uspjesi su trajnije vrijednosti.

Naročitu bi pažnju trebalo posvetiti proizvodnji bezalkoholnih voćnih i grožđanih sokova, čime bi ujedno podigli prehrambeno stanje širokih narodnih slojeva, kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom pogledu.

Godišnja skupština društva trezvenosti »Novi tivot« u Zagrebu

održana je 6 marta o. g. u novim društvenim prostorijama u zgradi Školske poliklinike. Društvo je u minuloj godini vrlo aktivno radilo. Po saslušanju tajničkog izvještaja i izvještaja nadzornog odbora skupština je podijelila razrješnicu staroj upravi i izabrala novu upravu u koju su ušli:

Upravni odbor: pretsjednik dr. Pavao F r ö h I i c h, potpretsjednik Ivo M a r i n č i ć, sekretari: Ernestina P e r l i Gertruda H o I z m a n n, blagajnik Anđela S i m č i ć, knjižničar Tihoraj J e I u š i ć, arhivar dr. Fedor B r e i t e n f e I d. - Nadzorni odbor: mr. ph. Dragutin P e r o š, dr. Fedor M i k i č i Margita K r a u s z. - Sud časti: Edo M a r k o v i ć, dr. Hugo H o I z m a n n i dr. Alfred N i c k. Delegati za saveznu skupštinu: dr. Pavao F r ö h I i c h, Ivo M a r i n č i ć i dr. Fedor B r e i t e n f e I d.

U ime Teozofskog društva u Zagrebu prisustvovao je skupštini i pozdravio prisutne g. Kazimir Takač istaknuvši dodirne točke trezvenjačkog i vegetarskog pokreta koji treba međusobno da se pomažu i u radu popunjuju.

Osim toga prisustvovale su skupštini i izaslanice društva »Bijela vrpca« gđe Zlata K o v a č e v i ć - L o p a š i ć i Milena Š i š i ć. Društvo kršćanskih žena apstinentica »Bijela vrpca« osnovano je u novembru 1932 godine kao član Međunarodnog udruženja »Bijela vrpca« prigodom boravka generalne sekretarice toga udruženja Miss Agness S l a·c k u Jugoslaviji. Zagrebačko društvo »Bijela vrpca« vode ss. Zlata K o v a č e v i ć L o p a š i ć i Milena Š i š i ć, koje su sada na ovoj skupštini »Novog života« predložile da se oba društva spoje na taj način, da sve članice zagrebačkog društva »Bijela vrpca« pristupe u društvo »Novi život« gdje će zajedno sa ostalim članovima raditi na ostvarenju zajedničkih ciljeva. Ovaj je predlog jednoglasno i s velikim odobravanjem prihvaćen tim više, što se u društvu »Bijela vrpca« nalazi nekoIiko istaknutih i uglednih socijalnih radnica.

I mi pozdravljamo ovu odluku zagrebačkog društva »Bijela vrpca« tim više što smatramo da je u interesu trezvenjačkog pokreta što jača koncentracija svih naših snaga, kako bi naši, napori što :prije urodili željenim plodom. Nadamo se daće priliv novih snaga biti od koristi našem starom i vrijednom društvu »Novi život«.

III redovna godišnja skupština Kluba jugoslavenskih ljekara apstinenata

bila je u četvrtak 15 marta, o. g. u Zagrebu. Odziv članova bio je vrlo slab. Mjesto otsutnog sekretara brata dr V r h o v c a i njegovog zamjenika dr. Mile B u d a k a, koji je također bio otsutan iz Zagreba, izvijestio je o radu upravnog odbora blagajnik brat dr. Fedor M i k i č.

U toku radne godine Klub je imao samo 2 odborske sjednice, dok plenarnih sastanaka uopće nije bilo. Brojno stanje članstva nije se mnogo izmijenilo. «Klub sada ima 39 članova i to 31 redovnog člana i 8 vanrednih. Od toga je 9 članova Kluba aktivno učestvovalo u radu uprave Jugoslovenskog saveza trezvenosti, što jasno govori o aktivnosti članova Kluba.

Iz blagajničkog izvještaja vidimo da je Klub primio u toku godine 1.125.-dinara, a izdao 450.- dinara, a sada raspolaže sa 875.- dinara gotovine.

Pošto je nadzorni odbor dao povoljan izvještaj o radu upravnog odbora, skupština mu je jednoglasno podijelila apsolutorij te ponovno izabrala isti odbor, na čelu sa bratom prof. dr. M a š e k o m.

Zatim je pročitan referat br. dr. B u d a k a o radu Savjetovališta za alkoholičare u Zagrebu. Iz toga referata vidimo da je dosada od 1 jula 1931, kada je ambulatorij osnovan, krozanj prošlo 122 bolesnika, od toga 5 žena, dok se je liječenju podvrglo svega 70 osoba, od toga 3 žene. Konzultacija bilo je svega 542, a bar toliko još razgovora sa članovima porodice. Rezultati su bili relativno dobri, jedna četvrtina liječenih bolesnika pokazala je kroz dulje vrijeme vidno poboljšanje. Većih uspjeha ne možemo očekivati tako dugo dok ne imadnemo negdje u našoj državi sklonište i liječilište za alkoholičare, jer ima slučajeva koji se samo u specijalnim zavodima mogu Iiječiti.

Savjetovalište radi svakog utorka u 18 sati uveče u ambulatoriju Medicinske klinike. Po odlasku br. dr. V r h o v c a· interni rad u ambulatoriju vršili su br. prof. dr. Dragutin M a š e k i dr. Mile B u d a k, dok je neurološko liječenje obavljao g. docent dr. L o p a š i ć u Klinici za živčane bolesti.

----: O :----

◄ strana 1

Alk. gl. 1 /2010 (175) str. 3,4,5

strana 6 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES