početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 1

Alk. gl. 3 /2008 (153) str. 3-7

strana 8 ►

STRUČNI  PRILOG

Alkohol i radno mjesto*

Prim.mr.sc. Vesna Golik-Gruber**, mr.sc.dr. Ema N. Gruber***

Uvod

Pijenje alkoholnih pića i ovisnost o alkoholu široko su rasprostranjeni u društvu. Oko 11% zaposlenika su ovisnici, a još 15% njih prekomjerni su potrošači. Pijenje alkohola na radnome mjestu ozbiljna je prijetnja zdravlju i sigurnosti na radu, budući da je zdravlje radnika i sigurnost na radnome mjestu nezaobilazan uvjet uspješnosti modernog gospodarstva.

Usprkos tome, rašireno je mišljenje da je pijenje na radnom mjestu i za vrijeme rada normalno i društveno prihvatljivo ponašanje, što potvrđuju česte prigodne svečanosti, proslave rođendana i slično, odnosno gotovo preslikan model ponašanja iz društvene i obiteljske sredine.

Problem pijenja na radnome mjestu nije dovoljno interdisciplinarno istražen, niti mu je posvećena odgovarajuća pozornost. Obuhvaćeni su samo pojedini slučajevi, a mjere prevencije i suzbijanja pijenja na radnome mjestu usmjeravaju se isključivo na kontrole alkohola u krvi radnika i to uglavnom u izravnom  proizvodnom procesu.

Pijenje na radnome mjestu značajan je čimbenik smanjenja kvalitete obavljenog posla, smanjenja učinkovitosti, povećane učestalosti pobolijevanja, povećanog broja ozljeda na radu, povećanih izdvajanja za premije osiguranja, povećanog broja radnika sa smanjenom i izmijenjenom radnom sposobnosti i drugim oblicima privremene i trajne nesposobnosti za rad, te niza socijalnih i drugih problema, koji podjednako pogađaju zaposlenike i poslodavce. Problemi radne produktivnosti uzrokovani su ne samo pijenjem na radnom mjestu već i pijenjem izvan radnog mjesta. Istraživanja u SAD-u 1995. godine pokazala su da je gubitak radne produktivnosti pripisane konzumaciji alkohola procijenjen na 119 milijardi američkih dolara.

Problemu pijenja na radnome mjestu potrebno je pristupiti interdisciplinarno i sveobuhvatno, uzimajući u obzir različite čimbenike koji pridonose

pijenju na radnome mjestu, posljedice pijenja radnika na radni učinak i funkcioniranje, kao i mjere prevencije i suzbijanja poteškoća vezanih uz pijenje i alkoholizam na radnom mjestu.

Čimbenici koji pridonose pijenju na radnom mjestu

Pijenju na radnome mjestu pridonosi više čimbenika. Prvenstveno su to kultura pijenja na radnome mjestu i kultura prihvaćanja pijenja uopće, dostupnost alkohola, uvjeti na radnome mjestu, kao i postojanje i utjecaj mjera za sprječavanje pijenja na radnom mjestu.

Kultura pijenja na radnome mjestu i kultura prihvaćanja pijenja uopće

Široka rasprostranjenost pijenja u društvu odražava se i na kulturu pijenja na radnome mjestu. U radnim sredinama preslikan je model ponašanja iz obitelji i društvene sredine, što potvrđuju česte prigodne svečanosti, reprezentacija, proslave rođendana i sl. Rasprostranjeno je mišljenje da je pijenje na radnome mjestu i za vrijeme rada normalno i društveno prihvatljivo ponašanje, samo s većim naglaskom na «umjereno». Kao i u društvu, tako i na radnom mjestu, pijenje muškaraca rasprostranjenije je i prihvatljivije negoli pijenje žena. U pretežno muškim zanimanjima opisuju se kulture pojačanog pijenja alkohola u kojima zaposlenici koriste pijenje kao stup za izgradnju solidarnosti i pripadnosti grupi. Neka pretežno muška zanimanja imaju visoke stope konzumenata alkohola, a s tim u vezi i probleme na radnome mjestu uzrokovane konzumacijom alkohola.

U zanimanjima gdje prevladavaju  žene, i muškarci i žene puno manje piju i imaju manje problema povezanih s alkoholom na radnome mjestu nego zaposlenici oba spola u zanimanjima u kojima dominiraju muškarci. Zanimljiv je podatak da je različita učestalost pijenja u seoskim sredinama nego u gradovima. Kućanstvo i imanje izgleda djeluju kao zaštitni čimbenik, no u seoskim sredinama nije nađena razlika između učestalosti pijenja u muškaraca i žena. Mogući razlozi tomu su bolja dostupnost alkohola ženama na selu nego ženama u gradu.

Dok su američki autori zaključili da je udio alkoholičara u svim socioekonomskim grupama približno podjednak, analogna ispitivanja u nekim europskim zemljama pokazala su da je prosječna konzumacija alkoholnih pića obrnuto proporcionalna indeksu životnog standarda i profesionalne razine.

Dostupnost alkohola na radnome mjestu

Dostupnost alkohola na radnome mjestu važan je čimbenik visoke stope pijenja i posljedičnih problema. Istraživanje provedeno na industrijskim radnicima pokazalo je da je lako unijeti alkohol, piti na radnome mjestu i piti tijekom pauze, te da je čak 23% više plasiranih menadžera zadnjih mjeseci konzumiralo na poslu alkohol. Na dostupnost pijenja bitno utječe kontrola zaposlenika. Smanjena i ograničena kontrola, pogotovo u noćnim smjenama, povezana je s problemom pijenja zaposlenika. Radnici u noćnim smjenama češće su navodili konzumaciju alkohola zbog manje kontrole.

Reduciranje dostupnosti alkohola smanjuje konzumaciju alkohola na radnome mjestu. U zemljama s pretežno muslimanskim stanovništvom prohibicija alkohola učinila je alkohol manje dostupnim.

Uvjeti na radnome mjestu

Na pijenje na radnome mjestu utječu i čimbenici vezani uz vrstu posla i međuljudske odnose. Posao koji je dosadan, izolirajući ili pak prezahtjevan i stresogen, može pridonijeti konzumaciji alkohola u zaposlenika. Pijenje na radnome mjestu povezano je i s niskom autonomijom na poslu, nedostatkom poslovne kompleksnosti, nedostatkom kontrole radnih uvjeta i produkta rada, dosadom, seksualnim zlostavljanjem, verbalnom i fizičkom agresijom i ponašanjem poslodavca koje omalovažava radnika. U posljednje se vrijeme sve češće govori o mobingu na poslu. Nepovoljni radni uvjeti povezani su s visokim stupnjem konzumacije alkohola. Nedostatak pohvala te nagrada za obavljeni posao, u smislu nedostatka pozitivnih potkrjepljenja na radnom mjestu, rizični je čimbenik za konzumaciju alkohola u muškaraca. Također je pronađeno da je kod žena koje su pod kroničnim stresom na poslu češća osjetljivost na akutni psihološki  stres, nakon čega je upravo kod te skupine žena zabilježena povećana konzumacija alkohola.

Mjere sprječavanja pijenja na radnome mjestu

Postoji velika varijacija među radnim organizacijama kad je riječ o politici prema alkoholu i u svijesti poslodavaca i zaposlenika o alkoholu. Istraživanja su pokazala da mnogi menadžeri i kontrolori rada nemaju jasna saznanja o alkoholnoj politici u njihovoj tvrtki. Oni većinom brinu i potiču radni proces i reagiraju samo ako pijenje zaposlenika remeti proizvodnju i ugrožava sigurnost. Umjesto u fazi prekomjernog pijenja, disciplinski postupci počinju se primjenjivati tek u fazi razvijene, poodmakle ovisnosti o alkoholu, onda kada oni daju slabe ili nikakve rezultate, te često dolazi do gubitka zaposlenja. Zaposlenici, s druge pak strane, takvu toleranciju poslodavaca doživljavaju kao dozvolu ili poticanje pijenja.

Posljedice pijenja zaposlenika na radni učinak i funkcioniranje

Problemi radne produktivnosti uzrokovani su ne samo pijenjem na radnom mjestu već i pijenjem izvan radnog mjesta. Konzumacija alkohola čimbenik je rizika u prometnim nesrećama zaposlenika na putu do radnog mjesta. Nađeno je da alkohol utječe nepovoljno na vestibularne funkcije te posljedično predisponira prometne nesreće. Utjecaj alkohola na središnji živčani sustav psihofiziološkim mehanizmima uzrokuje smanjenu pozornost i dinamičke vidne funkcije, smanjuje sposobnosti diferencijacije svjetlosnih podražaja, percepciju, uzrokuje kratkotrajnu amneziju, oštećuje budnost i pažnju, te uzrokuje poremećaje u ponašanju u obliku smanjene samokontrole i smanjenja samokritičnosti. Potvrđena je povezanost između učestalosti osjećaja "mamurnosti" na poslu i osjećanja bolesti, spavanja na poslu, poteškoća u međuljudskim odnosima te izvršavanja radnih obveza. Zbog potrebe za pijenjem, zbog pravdanja izostanaka ili propusta nastalih zbog pijenja, ovisnik ne može ispravno komunicirati. Radna učinkovitost djelatnika za strojevima smanjuje se pod utjecajem

alkohola. Pijenje alkohola na poslu, kao i učestalost opijanja u zadnjih 30 dana bili su povezani s učestalim izostancima s posla, kašnjenjem na posao, ranijim odlaženjem, slabim radnim rezultatima i svađama sa suradnicima na poslu. Problemi povezani s alkoholom nisu karakteristični za određeni socijalni segment.  Utjecaj prekomjernog pijenja pogađa sve hijerarhijske strukture.

Prevencija i suzbijanje poteškoća vezanih uz pijenje i ovisnost o alkoholu na radnome mjestu

Usprkos raširenosti pijenja na radnome mjestu i ovisnosti o alkoholu, danas u Hrvatskoj gotovo i nema službi u radnim organizacijama koje se bave prevencijom pijenja i ovisnosti o alkoholu, već se sve mjere svode na administrativno-disciplinske postupke u provedbi postojećeg Zakona o zaštiti na radu (NN, 114/03). Neke velike radne organizacije imaju vlastite službe za pružanje pomoći zaposlenicima koji imaju problem s alkoholom i u kojima su organizirani klubovi liječenih alkoholičara.

Radno mjesto pruža dobru priliku za prevenciju pijenja zajedno s ranim otkrivanjem alkoholom izazvanih poremećaja i odgovarajućim intervencijama. Važno je, naročito s aspekta javne sigurnosti, da postoje propisi o pijenju na radnome mjestu, usuglašeni od strane zaposlenika i sindikata. Čini se prikladna podjela na primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju.

Primarna prevencija

Primarna prevencija se provodi uglavnom edukacijom te socioekonomskim i pravno-administrativnim mjerama.

Programi  za unaprjeđivanje zdravlja ponuđeni na radnome mjestu mogu znatno smanjiti probleme zaposlenika vezane uz pijenje alkohola. U programu učenja smanjivanja stresa na poslu i u obitelji, te jačanja zaštitnih čimbenika, sudionici su šest mjeseci kasnije izvijestili o da imaju manje stresa na radnome mjestu, imaju osjećaj veće socijalne podrške i smanjenu konzumaciju alkohola. Uvođenje tečaja za unaprjeđivanje zdravlja s ciljem povećanja svjesnosti zaposlenika o problemima stresa i pijenja, rezultiralo je smanjenjem konzumacije alkohola nakon 6 mjeseci kod 76% radnika koji su pojačano pili, a i umjereni pilci su također smanjili konzumaciju alkoholnih pića. Programi za prevenciju ovisnosti o alkoholu često se kombiniraju s programima prevencije drugih ovisnosti. Programi moraju biti usklađeni s pravilnicima radnih organizacija, a morali bi uzeti u obzir i specifičnosti radne organizacije.

Sekundarna prevencija

Sekundarna prevencija obuhvaća mjere ranog otkrivanja i liječenja ovisnika o alkoholu, što daje prognostički bolje rezultate. Zakonska obveza hrvatskih poslodavca je osigurati radnicima usluge službe medicine rada prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN, 121/03), te Planu i programu mjera zdravstvene zaštite (NN, 30/02). Provode   se   preventivni   pregledi  radnika,  a poseban  naglasak  stavlja se na čimbenike rizika,među kojima je pušenje i alkoholizam. Rješavanje problema alkoholizma na radnome mjestu može se provoditi u okviru posebnih programa za pomoć zaposlenicima. Program mogu podupirati sindikati, uprava  poduzeća ili  je nastaje  u suradnji  između

 sindikata i uprave. Radnici imaju veće koristi ako se takav program poduzima iznutra, odnosno na radnome mjestu nego kad je to slučaj s vanjskim intervencijama.

Tercijarna prevencija

Tercijarna prevencija obuhvaća mjere zaustavljanja daljnjeg razvoja trajnih posljedica alkoholizma i nesposobnosti bolesnika za rad. Uključuje sve potrebne medicinske i socioterapijske mjere i prikladan postupak s obzirom na radno mjesto i privremenu nesposobnost za rad. Pravodobna ocjena invalidnosti i preostale radne sposobnosti, te određivanje odgovarajućeg radnog mjesta, bitni su ne samo za prevenciju pogoršanja zdravstvenog stanja i bolesnikove nesposobnosti za rad, već i za sprječavanje posljedica u bolesnikovom radnom okružju i široj zajednici.

Zaključak

Pijenje alkohola na radnome mjestu ozbiljna je prijetnja zdravlju i sigurnosti na radu. Značajan je čimbenik smanjenja kvalitete obavljenog posla, smanjenja učinkovitosti, povećanog pobolijevanja, povećanog broja ozljeda na radu, povećanih izdvajanja za premije osiguranja, povećanog broja radnika sa smanjenom i izmijenjenom radnom sposobnosti i drugim oblicima privremene i trajne nesposobnosti za rad, te niza  socijalnih i drugih problema, koji podjednako pogađaju zaposlenike kao i poslodavce.  

Problemu pijenja na radnome mjestu potrebno je pristupiti interdisciplinarno i sveobuhvatno, te planirati i kontinuirano provoditi mjere prevencije i suzbijanja poteškoća vezanih uz pijenje i alkoholizam na radnome mjestu.

________________________________________

** Prim.mr. sc. Vesna Golik-Gruber, spec.  psihijatar, Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica «Sestre milosrdnice», Zagreb

***Mr. sc. dr. Ema N. Gruber,  spec .psihijatar, Neuropsihijatrijska bolnica «Dr. Ivan Barbot», Popovača

__________________

* Golik-Gruber V, Gruber EN. Alcohol and workplace. Rad.sigur.9,2005,1,35-45.

http://www.camh.net/About_Addiction_Mental_Health/Drug_and_Addiction_Information/index.htm

◄ strana 1

Alk. gl. 3 /2008 (153) str. 3-7

strana 8 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES