početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 5

Alk. gl. 11 /2000 (69) str. 9-12

strana 13 ►

STATUT

Na temelju članka 8. i 11. Zakona o udrugama (Narodne  novine, br. 70/97. i 106/97.), Skupština Saveza  klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske, održana 14.10.2000. godine, donijela je

S   T   A   T   U   T

SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA REPUBLIKE HRVATSKE

I .  OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

Statutom Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske utvrđuje se: naziv, sjedište i područje djelovanja Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske; zastupanje; ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada; članstvo i članarina; prava, obveze i odgovornost članica; unutarnji ustroj; tijela, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova tijela; imovina i raspolaganje mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske.

Članak 2.

       Savez klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Savez) čine slobodno i dobrovoljno udružene udruge klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvtaske, te pravne osobe koje se bave liječenjem i rehabilitacijom alkoholizma, kao i druge pravne osobe utvrđene statutom , ako prihvate prava i obveze ovog Statuta.

Savez ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga pri Ministarstvu uprave.

Članak 3.

Puni naziv Saveza je: Savez klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske.

Savez ima i skraćeni naziv,  koji glasi: SKLARH

U međunarodnom komuniciranju, uz naziv na hrvatskom jeziku Savez upotrebljava i naziv na engleskom jeziku, koji glasi:

Association of Clubs of Treated Alcoholic′s of the Republic Croatia.

Sjedište Saveza je: Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti, Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", Vinogradska cesta 29, u Zagrebu.

Savez djeluje na području Republike Hrvatske.

Savez zastupa i predstavlja predsjednik Saveza.

Članak 4.

Savez ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, koji je obodno ispisan punim nazivom Saveza na hrvatskom jeziku, a u sredini je sjedište Saveza.

Članak 5.

Savez surađuje i može se učlanjivati u slične asocijacije i saveze u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

Rad Saveza je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavješćivanjem članica Saveza i putem javnog priopćavanja.

Članice se o radu Saveza izvješćuju dostavom pisanih materijala i  putem sjednica tijela Saveza.

Predstavnici sredstava javnog  priopćavanja mogu nazočiti  sjednicama tijela Saveza i izvješćivati javnost o radu tih tijela i Saveza.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Savez može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Upravni odbor.

Savez po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.).

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 7.

Osnovni cilj Saveza je poticanje, unapređivanje i koordinacija zajedničkih interesa udruženih članica, kao i poticanje osnivanja novih klubova liječenih alkoholičara i udruživanja svih zainteresiranih u udruge, radi ostvarivanja interesa i unapređivanja kvalitete rada i apstinencije članova u klubovima liječenih alkoholičara.

Ciljeve iz stavka 1. ovog članka Savez ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • ·          promiče i unapređuje kvalitetu rada organiziranjem županijskih udruga zajednica klubova liječenih alkoholičara

 • ·          osigurava redovit protok informacija relevantnih za rad svojih članica

 • ·          surađuje s domaćim i međunarodnim organizacijama koje se bave liječenjem i rehabilitacijom alkoholizma

 • ·          radi na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svog članstva organizirajući seminare i stručna predavanja, znanstvene sastanke i studijska putovanja, razmjene te sve druge oblike usavršavanja u zemlji i inozemstvu

 • ·          organizira kongres klubova liječenih alkoholičara svake 3 godine

 • ·          da u svrhu što uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području aktivno surađuje sa srodnim društvima, znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama

 • ·          obavlja zajedničku  propagandnu djelatnost u cilju promicanja apstinencije od alkohola, liječenja alkoholizma i resocijalizaciju ovisnika o alkoholu

 • ·          uspostavlja brži  protok stručnih informacija, ideja i mišljenja

 • ·          izdaje prema potrebi publikacije i časopise

 • ·          surađuje s drugim istovrsnim i sličnim savezima, udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Saveza, a posebno s Hrvatskim društvom za suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti i Klinikom za psihijatriju,alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice"

 • ·          zastupa interese članica kod nadležnih tijela u zemlji i inozemstvu

 • ·          obavlja i druge poslove koji pridonose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim statutom

 • ·          brine se o pozitivnoj afirmaciji klubova liječenih alkoholičara i njihovih članova i

 • ·          organizira superviziju rada klubova liječenih alkoholičara i udruga klubova i drugih programa rada klubova kao i stručnih i dostručnih djelatnika.

III. ČLANSTVO SAVEZA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANICA

Članak 8.

       Članstvo u Savezu je dragovoljno.

       Članom Saveza mogu postati:

·          klubovi liječenih alkoholičara, županijske udruge klubova liječenih alkoholičara iz Republike Hrvatske, svaka pravna osoba u Republici Hrvatskoj  koja se bavi liječenjem i resocijalizacijom ovisnika o alkoholu i

·          svaka druga pravna osoba u Republici Hrvatskoj koja ima interes da promiče i pomaže rad Saveza, te unapređuje život apstinenata u cjelini.

Članak 9.

       Udruge klubova liječenih alkoholičara, kao i druge pravne osobe koje se žele udružiti u Savez, donose odluku o udruživanju u Savez i prihvaćanju svih obveza članica utvrđenih ovim statutom.

       Prava i obveze članice Saveza počinju se primjenjivati onog dana kada Savez zaprimi odluku o udruživanju u Savez.

       Članstvo u Savezu stvara vezu profesionalne solidarnosti među članicama i među članovima udružene članice te dužnost dobrih i lojalnih odnosa, pomoći i međusobne suradnje.

       Savez vodi popis svojih udruženih članica. O obliku, sadržaju i načinu vođenja popisa odlučuje Upravni odbor Saveza.

Članak 10.

       Članica Saveza ima sljedeća prava:

·          da sudjeluje u upravljanju Savezom

·          da predlaže i bira svoje predstavnike u tijelima Saveza

·          da neposredno i putem svojih predstavnika u tijelima Saveza inicira i predlaže donošenje, te izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata, odluka programa i drugih akata čije donošenje spada u nadležnost tijela Saveza

·          da daje inicijative i prijedloge glede razvijanja i provođenja aktivnosti Saveza

·          daje primjedbe i mišljenja o radu tijela Saveza

·          da sudjeluju u svim aktivnostima Saveza prema vlastitom izboru i interesu i

·          dobivati sve informacije koje prikuplja Savez, te biti obaviještena o radu Saveza i njegovih tijela, te o materijalnom poslovanju.

Članica Saveza ima sljedeće obveze:

·          čuvati i promicati interes i ugled Saveza svojim korektnim i profesionalnim radom i odnosom

·          sudjelovati u izvršavanju ciljeva i djelatnosti Saveza te izvršavati povjerene poslove i zadatke

·          izvršavati sve odluke tijela Saveza

·          pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Saveza i

·          plaćati članarinu.

Članak 11.

  Članstvo u Savezu  prestaje:

·          prestankom djelovanja Saveza

·          pismenom odlukom nadležnog tijela člana Saveza o istupanju iz članstva

·          isključenjem iz članstva i

·          brisanjem iz članstva.

Članica Saveza može biti isključena iz Saveza ako je svojim djelovanjem prouzročila  ozbiljnu štetu Savezu i njenim članicama ili svojim djelovanjem šteti i narušava ugled Saveza ili članica, te ako postupa suprotno odredbama ovog Statuta.

Članica Saveza može biti brisana iz popisa članstva ako nije platila članarinu duže od tri mjeseca.

Odluku o isključenju i brisanju iz popisa članstva donosi Upravni odbor, a protiv njegove odluke u roku od 30 dana može se uložiti žalba Skupštini, čija je odluka konačna.

IV. TIJELA SAVEZA

Članak 12.

       Tijela Saveza jesu:

 • ·          Skupština

 • ·          Upravni odbor

 • ·          Predsjednik Saveza

 • ·          Nadzorni odbor

 • ·          Tajnik

Skupština

Članak 13.

       Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom, a čine je izabrani predstavnici pravnih osoba imenovane od osoba ovlaštenih za zastupanje članica udruga klubova liječenih alkoholičara,

       Član Skupštine je i po jedan predstavnik pravne osobe koja se bavi liječenjem alkoholizma i resocijalizacijom i druge pravne osobe članice Saveza, koje imenuju osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe.

       Upravni odbor Saveza prije svake sjednice Skupštine  svojom odlukom utvrđuje ukupan broj predstavnika članica Saveza koji čine sastav Skupštine za određenu sjednicu.

       Mandat članova Skupštine traje četiri godine i može se ponoviti.

Članak 14.

       Redovita Skupština Saveza održava se najmanje jednom godišnje.

       Predsjednik Saveza može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja  članica Saveza, s time da se odmah predloži dnevni red.

       Ako predsjednik Saveza ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 2. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

       Na izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.

Članak 15.

       Skupštinu saziva predsjednik Saveza dostavljanjem pismenih poziva članovima Skupštine najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.

       Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

       Skupštini predsjedava predsjednik Saveza.

       Način rada Skupštine može se urediti Poslovnikom o radu.

Članak 16.

      Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočno najmanje polovina članova (predstavnika) članica Saveza.

       Skupština pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih na Skupštini.

       Sjednice Skupštine su javne, a o njenom se radu vodi zapisnik.

Članak 17.

Skupština Saveza:

·          donosi Statut i njegove izmjene i dopune

·          donosi opće akte potrebne za djelovanje Saveza

·          bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Saveza, članove Upravnog i Nadzornog odbora

·          razmatra izvješće  predsjednika o radu Saveza

·          donosi programske orijentacije Saveza i program rada

·          odlučuje o sudjelovanju Saveza u radu u domaćim i inozemnim organizacijama

·          razmatra stručna načela  rada i aktivnosti uključujući seminare, simpozije, kongrese i druge stručne skupove

·          potvrđuje odluke koje je donio Upravni odbor, a za koje je potrebna suglasnost Skupštine

·          odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih

·          rješava o žalbama članica Saveza u drugom stupnju

·          odlučuje o prestanku Saveza

·          imenuje ovlaštene osobe za zastupanje Saveza i

·          odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Saveza utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Upravni odbor

Članak 18.

       Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Saveza i rukovodi radom Saveza između dviju sjednica Skupštine.

       Upravni odbor ima 17 članova.

       Predsjednik Saveza je po svom položaju predsjednik Upravnog odbora, a 16 članova Upravnog odbora bira Skupština iz svog sastava.

       Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

       Mandat predsjednika Saveza i članova Upravnog odbora traje 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 19.

Upravni odbor:

 • ·          utvrđuje prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna

 • ·          imenuje tajnika

 • ·          donosi financijski plan i završni račun

 • ·          podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu

 • ·          odlučuje o visini članarine

 • ·          odlučuje o isključenju i brisanju članice Saveza iz članstva

 • ·          brine se o informiranju članstva i javnosti

 • ·          donosi odluke o izdavanju stručnih časopisa i glasila Saveza,

 • ·          odlučuje o korištenju imovine Saveza

 • ·          donosi odluku o potrebi upućivanja predstavnika Saveza na međunarodne skupove, kao i odluku o odobravanju troškova putovanja i boravka predstavnika

 • ·          osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Saveza

 • ·          bira počasne članove i predlaže dodjeljivanje nagrada za postignute rezultate u radu i

 • ·          obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih i vodi predsjednik Saveza.

Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Članak 20.

       Upravni odbor osniva odbore i druga povremena radna tijela Saveza.

       Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora i radnih tijela iz reda svojih članova ili članova Skupštine, a može imenovati i iz reda članova članica Saveza. Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi te vrijeme na koje se članovi imenuju.

       Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

Predsjednik Saveza

Članak 21.

Predsjednik Saveza:

 • ·          zastupa i predstavlja Savez u zemlji i inozemstvu

 • ·          saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, te predlaže dnevni red

 • ·          odgovara za zakonitost rada Saveza

 • ·          brine se o informiranju članstva i ostvarivanju javnosti rada i

 • ·          provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora.

       Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini i Upravnom odboru.

Opoziv

Članak 22.

       Skupština Saveza može opozvati i razriješiti Upravni odbor i predsjednika Saveza i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze te ako ne postupaju sukladno ovom Statutu i važećim zakonskim propisima.

       Nadležno tijelo članice Saveza može iz razloga propisanih stavkom 1. ovoga članka opozvati svog predstavnika u Skupštini Saveza, a ako je taj predstavnik i član Upravnog odbora ujedno mu prestaje i mandat člana Upravnog odbora. Novom predstavniku kojeg uputi članica Saveza mandat u Skupštini traje do isteka mandata opozvanog člana, a ako je opozvani član bio i član Upravnog odbora, automatizmom je i član Upravnog odbora, kojem mandat traje do isteka  mandata  sastava  Upravnog  odbora u koji je izabran.

       Ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora ili predsjednika Saveza, Skupština tada bira nove članove Upravnog odbora, odnosno novog  predsjednika na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

       Razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom.

       Svaki član Upravnog odbora i predsjednik Saveza može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Nadzorni odbor

Članak 23.

       Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

       Član Upravnog odbora ne može biti član Nadzornog odbora.

       Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri odbor ili Skupština.

       Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 24.

       Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

·          primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Saveza,

·          materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Saveza,

·          ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih akata, te

·          obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 25.

       Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Saveza. Upravni odbor i predsjednik Saveza dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

       Članovi Nadzornog odbora mogu nazočiti sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

       Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Saveza, nemarnost u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Saveza.

Članak 26.

       Na način i postupak opoziva i razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe ovog Statuta o opozivu.

V.  IMOVINA

Članak 27.

       Imovinu Saveza čine prihodi koje Savez ostvaruje od:

·          članarine

·          donacija i dotacija

·          sredstva dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Saveza

·          sredstva ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu i

·          ostalih prihoda ostvarenih sukladno zakonu.

Članak 28.

       Savez upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom  i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

       Računovodstvene i knjigovodstvene poslove za Savez obavlja Upravni odbor, koji za te potrebe može angažirati i vanjskog suradnika.

       Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

       Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

       Upravni odbor Saveza ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Saveza.

       Ako u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari dobit, ona se koristi isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti Saveza kojima se ostvaruju ciljevi Saveza utvrđeni ovim Statutom.

VI.  STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 29.

Statut je temeljni opći akt Saveza i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

       Nacrt izmjena i dopuna statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Saveza i upućuje ga na raspravu članicama Saveza.

       Upravni odbor Saveza razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 30.

       Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština, a između zasjedanja Skupštine tumačenje može dati i Upravni odbor, s time da je o tome dužan podnijeti izvješće Skupštini na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 31.

       Sva unutarnja pitanja Saveza, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Saveza.

VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

       Savez prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom.

       U slučaju prestanka Saveza imovina će pripasti drugom Savezu koji ima djelatnosti slične djelatnostima ovog Saveza, a ako takvog saveza nema imovina će se podijeliti članicama Saveza na jednake dijelove.

Članak 33.

       Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u registar udruga pri Ministarstvu uprave.

Predsjednica Skupštine

Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske

mr. sc. dr. Vesna Golik - Grube

 

◄ strana 5

Alk. gl. 11 /2000 (69) str. 9-12

strana 13 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES