Zbornik stručnih radova
Uhvaćena duga
Propadanje i oporavak alkoholičara Alkohol upotreba i zloupotreba

ZBORNIK
STRUČNIH RADOVA ALKOHOLOŠKOG
GLASNIKA


PRIRUČNIK

UREDNICA
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Zagreb, 2003.
IZDAVAČI

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara
Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb
_____________________________________________________

STRUČNA UREDNICA

Mr. sc. dr. Vesna Golik - Gruber
______________________________________

RECENZENTI

Doc. dr. sc. Darko Breitenfeld
Prim. dr. sc. Željko Marinić

Korektura
Željko Štimac

Za tisak pripremila
Mr. sc. dr. Ema Ničea Gruber

Tisak
Tiskara "Puljko"

________________________________________________________________
Radovi koji su tiskani u ovom Zborniku, preuzeti su iz Alkohološkog glasnika u izvornom obliku.

SADRŽAJ

Predgovor…………………………………………..……………………….…III
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Recenzije……………………...………………...…………………………..V-VI
Doc. dr. sc. Darko Breitenfeld
Prim. dr. sc. Željko Marinić


I. OPASNOSTI ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI

1. ALKOHOL

Opasnosti zlouporabe alkohola……………………………….………………….1
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld

Neki sociokulturni aspekti pijenja alkoholnih pića i alkoholizma………………3
Prof. dr. sc. Vlatko Thaller i dr. Srđan Marušić

Alkoholizam je najrasprostranjenija ovisnost -
Više pažnje posvetiti prevenciji………………………………………………….7
Katarina Gerbl

O zagovaranju "umjerenjaštva" u prevenciji
alkoholizma i drugih bolesti………………………………………………….….8
Dr. Stjepo Botteri

Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti
(15. studenog - 15. prosinca 2000.)…………………………………………….10
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld


2. PUŠENJE

Ujedinjeni u borbi za svijet slobodan od pušenja………………………………14
Prim. dr. sc. Nevenka Čop-Blažić

Odrastanje bez pušenja…………………………………………………………15
Prim. dr. sc. Nevenka Čop-Blažić

Proces prestanka pušenja………………………….……………………………16
Prim. dr. sc. Nevenka Čop-Blažić

Pušenje duhana - najraširenije onečišćivanje okoliša……….………………….19
Prof. dr. sc. Mijo Šimunić

Pasivno ili prisilno pušenje……………………………………………………..20
Dr. Ema N. Gruber

Osvrt na problematiku pušenja na tzv.
Zatvorenim psihijatrijskim odjelima……………………………………..…….23
Ivan Prpić † i dr. Ivanka Žambok

Komparativna analiza pušenja alkoholičara na bolničkom liječenju
i u fazi apstinencije u klubovima liječenih alkoholičara…………….……...….25
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber, Sanja Grba, prof. psihologije, Mirela Uroić

Pušenje i alkoholizam…………………………………………………………..30
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld

Gallupov svjetski program obuke o sprečavanju i
kontroli potrebe za uporabom duhana………………………………………….31
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber


3. ILEGALNE DROGE

Zlouporaba droge kod mladih………………………………………………….34
Doc. dr. sc. Slavko Sakoman

Praktične upute kod ugroženosti ili ovisnosti………………………………….38
Galoić Božena, prof. soc. pedagogije

Zašto mladi posežu za drogama?……………………………………………….40
Snježana Šalamon, dipl. soc. radnica
Andrea-Silvija Hotujac, prof. psihologije

Analiza razlika muškaraca i žena konzumenata i ovisnika o
psihoaktivnim tvarima…………………...…………………………………..…42
Šalamon Snježana, dipl. soc. radnica,
Andrea-Silvija Hotujac, prof. psihologije, dr. Ante Bagarić

Teorija primarne socijalizacije u objašnjavanju etiologije ovisnosti…………..45
Vlatka Baretić, prof.

Dekriminalizacija ili legalizacija marihuane ili.…………………………….…48
Sanja Jelić, soc. radnica


4. OSTALA SREDSTAVA OVISNOSTI
(kockanje, kava, seks, internet)

Igre na sreću i ovisnost…………………………………………………………52
Božena Galoić Cigit, prof. socijalni pedagog

Psihologija kockanja, Ili znate li kad treba stati?………………………………55
Prof. dr. Predrag Zarevski, psiholog

Anomimni kockar (gamblers anonimous)……………………..……………….59
Preveli i pripremili Kristina Leko i Neven Iveta

Dobre i loše strane kave i kofeina……………………………………………...63
Doc. dr. sc. Irena Colić Barić

Seksualna ovisnost……………………………………………………………..64
Dr. Neda Vičić

Ovisnost o internetu…………………………………………………………..65
Katarina Radat, dipl. soc. radnica


II. DRUŠTVENA SREDINA I ALKOHOL

1. ALKOHOL U OČIMA VJERSKIH ZAJEDNICA

Uvodnik………………………………………………………………………..67
Mr. dr. sc. Vesna Golik-Gruber

Kršćanska katolička crkva……………………………………………………..69
Valentin Pozaić SJ

Alkoholizam u zrcalu učenja pravoslavne crkve………………………………70
Marinko Juretić

Islam i alkoholizam…………………………………………………………….71
Ševko Omerbašić

Odnos židovstva prema pijenju vina i drugih alkoholnih pića…………………72
Julija Koš

Kršćanske adventističke crkve…………………………………………………74
Miroslav Lorencin, predsjednik

Antropološka spiritualnost, ljudske vrijednosti
u programima za alkoholom izazvane i kompleksne poremećaje……………..75
Prof. dr. Vladimir Hudolin

Zašto je drogiranje grijeh?……………….…………………………………….77
Mr. sc. dr. Davor Moravek

Duhovna pomoć i ovisnosti………………………………………………….…79
Mr. sc. dr. Marina Marinović

2. ALKOHOL I UMJETNOST

Alkohol i umjetnost…………………………………………………………….82
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld

Alkohol od umjetnika čini praznu vreću………………………………………83
Nada Matović, soc. pedagog

Alkoholni svijet sna…………………………………………………………….86
Dr. E. N. Gruber

Alkohol, književnost, književnici i alkoholizam……………………………….88
Mr. sc. dr. Duško Wölfl

Alkoholizam umjetnika:………………………………………………………..96
William Faulkner - Krik i bijes
Kralj George IV (Ranije Princ od Walesa) - Princ Užitaka
P. Cezanne - Kockari (1890. -1895.)
Edgar Allan Poe (1809. -1849.)
Henri de Tolouse-Loutrec (1864. -1901.)
Dr. E. N. Gruber

3. ALKOHOL I ŠPORT

Alkohol i šport……………………………………………….…………………99
Prim. dr. sc. Željko Marinić

4. ALKOHOL NA RADNOM MJESTU

Problem pijenja alkohola na radnome mjestu………………………………...102
Marijan Kotarac, dipl. soc. radnik


5. ALKOHOL I PROMET

Uvodnik……………………………………………………………………....105
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Alkohol i promet - "ako voziš - ne pij"……………………………………...106
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld

Alkohol i alkoholizam vozača i novi ili važeći propisi……………………….109
Prim. dr. sc. Duško Matas

Liječeni alkoholičari - vozači u cestovnome prometu……………………….111
Dr. sc. dr. Marijan Bilban

Vještačenje stupnja alkoholiziranosti…………………………………………114
Dr. E. N. Gruber

6. ALKOHOL I FORENZIKA

Forenzičko (sudsko) psihijatrijska pitanja vezana uz alkoholizam…………..118
Dr. Zoran Zoričić

III. POSEBNO UGROŽENE OSOBE

1. ALKOHOL I DJECA

Uvodnik - Alkohol u obitelji………………………………………………….121
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Fetusni alkoholni sindrom (FAS)………………………………….………….122
Doc. dr. Danijel Buljan, prof. dr. Vlatko Thaller

Fetus i puši i pije………………………………………………………………126
Odabrala dr. E. N. Gruber

Koktel za dvoje………………………………………………………………..127
Preveo i obradio: R. Gruber, ing.

Veza između pušenja i male težine djeteta pri rođenju……………………….128
Preveo i obradio: R. Gruber, ing.

Alkohol - jedan od najčešćih uzroka otrovanja djece ………………………..128
Dr. E. N. Gruber

Djeca alkoholičara…………………………………………………………….130
Mr. Ivanka Petrović, prof. psihologije

2. ŽENA I ALKOHOL

Alkoholizam žena……………………………………………………………..133
Dr. Jadranka Juraj

Žena s čašom apstinta …………….…………………………………………..136
Izdvojila dr. E. N. Gruber

Suvremena žena i alkohol……………………………………………………..136
Vlasta Hitrec, prof.

3. ALKOHOLIZAM STARIJE DOBI

Kliničke osobitosti bolnički liječenih alkoholičara starije dobi…………..….138
Prof. dr. sc. Vlatko Thaller, doc. dr. sc. Danijel Buljan, dr. Srđan Marušić

IV. DIJAGNOZA ALKOHOLIZMA I ZDRAVSTVENE KOMPLIKACIJE

Dijagnoza alkoholom izazvanih poremećaja………………………………….142
Dr. Srđan Marušić, doc. dr. sc. Danijel Buljan,
dr. Božica Jovanović i dr. Zoran Zoričić

Apstinencijski sindrom i delirijum tremens…………………………………..144
Dr. sc. dr. Danijel Buljan

Alkoholizam i afektivni poremećaji ………………………………………….148
Prim. dr. sc. Josip Ivica

Alkoholna epilepsija…………………………………………………………..150
Dr. Gorana Bolić

Iz medicine…………………………………………………………………....153
Alkoholom uzrokovana polineuropatija
Karcinom sluznice usne šupljine
Krvarenje iz varikoziteta jednjaka
Alkoholizam - rizični faktor za uričnu dijatezu ili giht
Dupuytrenova kontraktura
Mallory-Weissov sindrom
Alkohol i gušterača
S malo šećera……….
Hemeroidi
Idiopatska aseptična nekroza glave bedrene kosti u odraslih
Crveni vjetar u alkoholičara
Alkoholna ambliopija
Dr. E. N. Gruber

Biokemijske i molekulske osnove oštećenja jetre i drugih tkiva
alkoholom…………………………………………………………………….162
Branko Kolarek, med. lab. ing.

Više o alkoholnoj cirozi jetre…………………………………………………164
Dr. Mladen Odić

V. LIJEČENJE ALKOHOLIZMA

Terapija alkoholičara - u izvanbolničkim uvjetima……………….…………..166
Prim. dr. sc. Svjetlana Pintarić

Važnost liječenja alkoholičara u dnevnoj bolnici
i sličnim oblicima liječenja…………………………………….……………..168
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Dnevna bolnica za alkoholizam u Karlovcu………………….……………….172
Karmela Migalić, med. sestra

Demografsko-sociološke i alkohološke karakteristike
alkoholičara dnevne bolnice……………………………………………….….173
Dr. Korona Nenadić Šviglin, dr. Suzana Uzun, dr. Tajana Ljubin, Sanja Jelić, soc. radnica, prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc

Obiteljsko liječenje alkoholičara u vikend bolnici……………………………175
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber, dr. Srđan Marušić

Sustavno liječenje alkoholizma…………………………………………..…...179
Anica Cegledi, vms

Terapijska zajednica -
Edukacija i socijalno učenje u terapijskoj zajednici…………….………….…184
Mr .sc. dr. Vesna Golik-Gruber.

Prošlost, sadašnjost i budućnost Odjela za alkoholizam
Psihijatrijske bolnice Jankomir…………………………………….………….186
Prim. dr. sc. Željko Marinić

O radu na Odjelu za alkoholizam Psihijatrijske bolnice Jankomir……………189
Prof. Erika Kovačević


Prva iskustva o radu Centra za alkoholizam
i druge ovisnosti Psihijatrijske bolnice Vrapče………………………….…191
Dr. Miroslav Bojić, dr. Alemka Kulenović Somun i dr. Ante Bagarić

Odjel za kombinirano liječenje alkoholizma i tuberkuloze
Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Klenovnik……………………………..196
Mr. sc. dr. Zlatko Trkanjec

Jedinstvena uloga medicinske sestre u terapijskoj zajednici alkoholičara…………………………………………………………………...199
Ana Cegledi, vms, Jasna Grgurić, vms, Zinka Bratuša, ms,
Lenka Kopačević, vms, i Anica Koštro, ms

Uloga medicinske sestre u Dnevnoj bolnici za alkohologiju u Karlovcu…………………………………………………………………....…201
Anđelka Jakimovski, med. sestra

Neka razmišljanja o recidivu……………………………………………….…202
Prim. dr. sc. Željko Marinić

Razmišljanje stručnog djelatnika o recidivu……………………….………….205
Nada Matović, soc. pedagog

Povezanost bolnice i klubova liječenih alkoholičara
u današnjim uvjetima………………………………………………………….210
Prim. dr. sc. Željko Marinić

Ogledni klub - spona između bolnice i kluba liječenih alkoholičara…………212
Blanka Dorociak, soc. radnica i Vesna Mitrović, soc. radnica

Ogledni klub liječenih alkoholičara Psihijatrijske bolnice Jankomir…………214
Dubravka Lacković, dipl. ing. soc. rada

Uloga obiteljskog liječnika u liječenju alkoholizma -
Intervju s prim. dr. sc. Željkom Marinićem……….……………………….....215
Hasan Bašić

Liječenje smislom………………………………………………………….…217
Dr. E. N. Gruber

Rekreativni - kulturološki postupci u alkohologiji…………………………...220
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld

Uloga i značenje poezije u terapiji……………………………………………224
Ljubica Uvodić Vranić, prof. psihologije

Tjelovježbom protiv alkoholizma………………….……………………….…227
Boris Cvek, fizioterapeut

VI. SOCIJALNI RAD U ALKOHOLIZMU

Socijalni radnici- najpozvaniji stručnjaci u resocijalizaciji
liječenih alkoholičara……………………………………………………...…..229
Ana Štimac, soc. radnik

Mjesto i uloga socijalnih radnika u tretmanu ovisnika o alkoholu…………....231
Ana Štimac, soc. radnik

Alkoholizam kao obiteljski problem………………………………………….234
Andrea Herceg, prof. psihologije

Supervizijski sastanak socijalnih radnika,
djelatnika u klubovima liječenih alkoholičara……………………………...…236
Katarina Radat, dipl. soc. radnica

O supervizijskim sastancima socijalnih radnika………………………………237
Mihaela Kučko i Marina Janžek

Problemi ovisnosti i suradnja sa stručnim službama na terenu…………….…238
Blanka Dorociak, soc. radnik

Socijalni radnik kao stručni djelatnik u psihijatrijskoj bolnici………………..239
Dubravka Lacković, dipl. ing. socijalnog rada


VII. REHABILITACIJA ALKOHOLIČARA

Rehabilitacija i resocijalizacija osoba ovisnih o alkoholu ……………………241
Sanja Jelić, defektolog


VIII. KLUBOVI LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

1. POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA

Klubovi liječenih alkoholičara u hrvatskoj
(posebice u pretvorbi, u ratu i poslijeratnom razdoblju)……………………..244
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld, mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Analiza stanja u klubovima liječenih alkoholičara grada Zagreba
u poratnom razdoblju - 1994./1995. godine…….…………………………….248
Golik-Gruber V., Pintarić S., Breitenfeld D.

Udruga klubova liječenih alkoholičara - osvrt na poratno stanje…………….254
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Održan je Treći sastanak klubova liječenih alkoholičara Hrvatske
15. lipnja 1996. - Uvodno izlaganje………………………………………….256
Prim. dr. Svjetlana Pintarić

Uloga klubova liječenih alkoholičara u suvremenom pristupu
alkoholizmu u programima prevencije, liječenja i rehabilitacije……………..258
Prim. dr. Jerka Jukić, dr. Mirta Lončar, dr. Mirna Kontrec

Postupak pri osnivanju novoga kluba liječenih alkoholičara…………………267
Ivan Mojaš

Klubovi primorsko-goranske Županije…………….………………………….270
Dr. sc. Milan Gudelj, neuropsihijatar

Slatinski alkohološki programi……………………….……………………….272
Željko Juras

Prikaz rada klubova liječenih alkoholičara
Hercegovačko-neretvanske županije………………………………………….273
Nada Matović soc. pedagog, Sandra Jovanović psiholog,
dr. Zlatko Dodig, Jelenka Puljić sr, Ljubica Lukić, prof. †

O anonimnim alkoholičarima…………………………………………………274
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld

Alkoholičar "samac" u klubu liječenih alkoholičara………………………….276
Erika Škreblin-Kovačević, prof. def.

Dugogodišnji apstinenati u klubovima liječenih alkoholičara……………….278
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Kritiziranje i međusobni odnosi…………………………………………….283
Ana Štimac, dipl. soc. radnik

Uloga kluba liječenih alkoholičara u nastavku bolničkog
liječenja alkoholizma, poster……………………………………...…..………286
Dr. Darko Arnold, Maša Popović dipl. def, Josip Čelan dipl. ing.

2. DJELATNICI U KLUBOVIMA

Stručni i dostručni djelatnici u klubovima liječenih alkoholičara…………….287
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Mjesto i uloga stručnoga stručnog djelatnika
u klubu liječenih alkoholičara………………………………………………...289
Dr. Ivan Jovanović

Uloga obiteljskog liječnika u klubu liječenih alkoholičara………………...…291
Dr. Radojka Balin-Buk

Stručni djelatnik o radu kluba ………………………………………………...291
Nada Jurkić, vms

Prednosti tematskih terapijskih sastanaka
u klubovima liječenih alkoholičara…………………………………………...293
Katarina Radat, apsolvent soc. rada

3. EDUKACIJA I SUPERVIZIJA RADA U KLUBOVIMA

Edukacija u alkohologiji -
osvrt na edukaciju za voditelje klubova liječenih alkoholičara………………295
Prim. dr. sc. Svjetlana Pintarić

Supervizija - stručna podrška - nadzor rada
u klubovima liječenih alkoholičara………………………………….………..298
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

4. IZVANKLUPSKE AKTIVNOSTI

Izvanklupske aktivnosti članova klubova liječenih alkoholičara……………..300
Katarina Radat, soc. radnica

15. Sportski susreti klubova liječenih alkoholičara
Sjeverozapadne Hrvatske……………………………………………………..303
Milica Pakasin, Milan Čapalija, prof.

IX. SUZBIJANJE ALKOHOLOM IZAZVANIH POREMEĆAJA

Suzbijanje alkoholom izazvanih poremećaja na prijelazu
iz drugoga u treći milenij……………………………………………………..305
Prof. dr. Vladimir Hudolin †

Odrastati bez alkohola………………………………………………………...316
Marija Ivanković, prof.

Adolescenti, roditelji, ovisnost………………………………………………319
Josip Čelan, dipl. ing.
Pušenje, alkohol i droga među mojim učenicima
(ili PAD u Srednjoj trogodišnjoj strukovnoj školi)…………………………...322
Josip Čelan, dipl. ing.

Program Mladi za mlade……………………………………………………...324
Mr. sc. prof. Jasminka Dobravc-Poljak

Posvećeno mladima (Vlatki B.)……………………………………………….327
Katarina Gerbl, dipl. soc. radnica i članovi Kluba Doma zdravlja Samobor

Oglašavanje alkohola na tržištu…………………………………………...329
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld

Neprihvatljivo! - "Umjereno pijenje alkohola
pomaže kontroli šećera u krvi i pomlađuje"…………………………………..333
Mr. sc. dr. Duško Wölfl
U zabludi……………………………………………………………………...336
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Trijezni i zdravstveno-odgojni Tramvaj zvan čežnja…………………………337
Mr. sc. prof. Jasmina Dobravc-Poljak,

Mladi u promicanju zdravlja i sprječavanju ovisnosti……………………..338
Prof. Milan Čapalija

Stručni skup ''Alkohol i zdravlje''……………………………………………..340
Mr. sc. prof. Jasmina Dobravc-Poljak

U povodu Mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti………..……341
Doc. dr. sc. Darko Breitenfeld

X. SUZBIJANJE ALKOHOLIZMA PUTEM MEDIJA

Radijski klub, dometi i postignuća……………………………………………343
Prim. dr. sc. Željko Marinić

Internet i mentalno zdravlje…………………………….…………………..…345
Mr. sc. dr. Davor Moravek

Alkohološki glasnik online - pet godina poslije……………………………...348
Mr. sc. dr. Davor Moravek

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara na internetu………………….350
Mihael Šinko
XI. IZ POVIJESTI ALKOHOLOGIJE

Iz povijesti alkohologije u Hrvatskoj………………………………………....352
Dr. Darko Arnold

Povijest "Narodne čitanke o alkoholu"…………………………………….…353
Dr. Darko Arnold

Razmišljanja o alkoholizmu u prošlosti -
Dr. Fran S. Gundrum-Oriovčanin……………………………………………..354
Milan Čapalija, prof.

Prvi klubovi liječenih alkoholičara u Hrvatskoj………………………………356
Štefanija Matić, soc. radnica

Alkohol zapadnih civilizacija…………………………………………………357
Dr. E. N. Gruber

Prosvjećivanje kroz stoljeća
(uz 4. godišnjicu Alkohološkog glasnika)…………………………………….360
Dr. E. N. Gruber

XII. U SJEĆANJE

In memoriam - Prof. dr. Branko Lang……………….……………………….362
Prof. dr. Vlatko Thaller

Dragom profesoru!……………………………………………………………363
Maksim Jurjević

Sjećanja na prof. dr. Branka Langa…………………………………………...363
Dr. Neda Vičić

Sjećanje na dane suradnje s prof. dr. Brankom Langom……………………..365
Davor Grgat

In memoriam - Prof. dr. Vladimir Hudolin…………………………………..366
Prof. dr. Vlatko Thaller

Oproštaj od učitelja……………………………………………………………367
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

Prof. dr. Vladimir Hudolin - paradigma psihijatra……………………………368
Dr. sc. Janez Rugelj


Vladimir Hudolin i socijalna psihijatrija……………………………………...369
Doc. dr. sc. Nebojša Lazić

Hudolinov rad u Italiji………………………………………………………...370
Prim. dr. Francesco Piani

Poštovani profesore!……………………………………………………….….371
Vlasta Hitrec, prof.

Stručni skup "Vladimir Hudolin i njegovo djelo"………………………….…372
Mr. sc. dr. Duško Wölfl

Đački dani Vlade Hudolina…………………………………………………...374
Radoslav Škalamer

Prof. dr. Vladimir Hudolin kao začetnik i promicatelj
alkohologije u Hrvatskoj i kasnije diljem svijeta………………………….….375
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld

Hudolin kao psihijatar………………………………………………………...377
Prim. dr. sc. Željko Marinić

Hudolinov utjecaj na razvitak klubova goranske regije………………………378
Dr. sc. Milan Gudelj

Djelovanje prof. dr. Vladimira Hudolina u Gorskom kotaru…………………379
Dr. Maja Stipaničić

Moj učitelj - prof. dr. Vladimir Hudolin……………………………………....380
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld

In memoriam - Prof. dr. sc. Jovan Bamburač…………………………………382
Dr. Ema. N. Gruber

In memoriam - Prim. dr. sc. Ivan Matijević……………….………………….382
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld


XIII. AUTORSKO KAZALO………………………………………………383