POČETNA HSKLA ►►

 

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

1995 . 2014

Dostupni brojevi AlkGlas

2015 . >

 

 

 

◄ strana 13

Alk. gl. 1 /2015. (212) str. 16 - 18

strana 19 ►

NOVI ZAKON O UDRUGAMA

Novi Zakon o udrugama je stupio na snagu 1. listopada 2014.g. 1. prosinca donesen je Pravilnik o registru, a Vlada RH je prihvatila Uredbu kojom se uređuju kriterijiu, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za općedobro, koje provode udruge.

Novim Zakonom se rješava dotatašnja nedorečenost pojedinih članaka, različitost tumačenja pojedinih odredbi, jasnije se definiraju tijela upravljanja I struktura, udruživanje udruga u saveze, članstvo u udruzi, poštivanje demokarstkog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova kod unutarnjeg ustroja udruge, stjecanju i raspodjeli imovine, likvidaciji udruge, brisanje udruga iz Registra udruga i saznaje o stavrnom broju udruga.

Udruge djeluju po načelima: neovisnosti, javnosti rada, demokratskog ustroja i neprofitnosti rada.

Sukladno svim Zakonskim promjenama, postojeći Statuti se trebaju prilagoditi Zakonu o udrugama.

Osim dopunjavanja postojećih članaka i izmjenama, u Statut se uvode tri potupno nova članka i to :

Stegovna komisija (Stegovni sud, Časni sud,

Disciplinska komisija)

Stegovna komisija je uz Skupštinu, predsjedništvo, predsjednika, nadzoni odbor jedno od Tijela udruge, te se bira kao ostala tijela na rok od četiri godine. Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Arbitražna komisija

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se Pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgo- varajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Likvidator

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština (Napomena: može navesti imenuje li se iz ili izvan redova članova udruge i nema mandat). Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Kad se Statut prilagodi Zakonskim odredbama, potrebno je sazvati Skupštinu udruge, koja će ga usvojiti.

UPUTE ZA PREDAJU ZAHTJEVA PROMJENE STATUTA:

Uz zahtjev za upis promjena, a isti se predaje u dva primjerka potrebno je priložiti

1. Zapisnik sa sjednice Skupštine iz kojeg je razvidno da ste usvojili promjene radi kojih tražite upis promjena u Registar udruga te imenovali likvidatora ( u zapisniku, ne u Statutu)

2. Presliku osobne iskaznice likvidatora (ukoliko je istekao mandat osobama ovlaštenim za zastupanje ili ih mijenjate tada su potrebne i preslike osobnih iskaznica navedenih osoba)

3. Statut u dva primjerka (ukoliko ga mijenjate ili se usklađujete s novim Zakonom o udrugama NN 74/14)

4. Popis likvidatora – u tabelu (s obzirom da je riječ o već osnovanoj Udruzi, Vi niste u obvezi popunjavanja popisa osnivača , a ukoliko mijenjate osobe ovlaštene za zastupanje, tada je potrebno popuniti i odgovarajući popis).

5. Sukladno stupanju na snagu novog Pravilnika vođenju Registra udruga, a samim time i novog informatičkog programa potrebno je dostaviti i OIB osoba ovlaštenih za zastupanje čak i ako se predmetna promjena ne odnosi na njih iz razloga što bez tih podataka nećemo biti u mogućnosti provesti predmetnu promjenu kroz odgovarajući registar.

6. Upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kn

Rok za predaju novog Statuta usklađenog sa važećim Zakonom je 1.listopad 2015. godine.

Tajnica HSKLA; Dušica Cesarec

Davor Grgat

SPLIT

U povodu „Mjeseca borbe protiv ovisnosti“, u prvom redu protiv alkoholizma, ove godine na tom planu na područjumn Županijske zajednice Splitsko–dalmatinske učinjeno je zaista dosta.

Naime, nikada nije dosta,kada je riječ o ovoj teškoj socijalno – zdravstvenoj bolesti, ali kada se povuku parametri koliko je proteklih godina po ovom pitanju napravljeno, a koliko sada, mislim da i najveći opotimisti mogu biti zadovoljni. Kada pak činjenično stanje konstantiramo, rekla nam je soc. rad. Sanja Kuvačić, predsjednica Županijskog saveza Klubova liječenih alkoholičara Splitsko – dalmatinske županije, moramo imati u vidu činjenicu, što su nam se u program uključile zaista drage, stručne i kvalitetne osobe, koje su ne misleći na dragocjeno vrijeme, pred autoritatnim gledateljstvom, u najljepšem dijelu „najljepšeg grada na svitu“ nastupali u večernjim programima, i dakako od brojne publike, u više navrata pobrali zaslužan aplauz. Ovogodišnji „Mjesec borbe protiv ovisnosti“, obilježen je predavanjima u Gradskoj knjižnici „Marko Marulić“, pod naslovom „Prevencija i rano prepoznavanje puta u ovisnost, predavanjem: „Kockanje i klađenje – zabava ili problem“, kojeg je održala Željka Radošević, dipl. soc. radnica, uz Anđelka Bega, dr. med. spec. psihijatra, koji je govorio o „Poremećaji navika i nagoni i problemi u dijagnosticiranju istih“.

„Iako je zakonom „igranje na sreću“ zabranjeno maloljetnicima, oni su česti posjetitelji kladionica, a to potvrđuju i najmlađi korisnici terapije u KLOK-u (Klubu liječenih o kocki) – Split. Oni su učenici završnih razreda srednje škole, a na inzistiranje roditelja uključeni su u terapiju. Maloljetnici i osobe do 25 godina čine trećinu korisnika, dok je najstariji član prešao pedesetu. Obavezno je dolaženje sa članom obitelji, jer se radi na principu grupne i obiteljske psihoterapije. Kako ističu terapeuti KLOK-a, Željka Radošević i Anđelko Beg, koristan je ko terapijski rad jer omogućavai simulacij u obitelji, dok grupa u cjelini predstavlja jedan mikrokozmos koji služi kao korektiv emocionalnog iskustva, testiranja realiteta, razumijevanja problema kao i učenja rješavanja problema, te postizanja dobre komunikacije u interpersonalnim odnosima

Najmlađi članovi zorno ilustriraju i potvrđuju podatke istraživanja da je zabava i spremnost na rizik motivacija za ulazak u svijet klađenja i kockanja. Pa tako od puke zabave koja prelazi u naviku gube osjećaj kontrole, dok im programirana igra nudi iluziju kontrole, sreću u dobitku „na dohvat ruke, samo što nije“, polako ulaze u svijet problematičnih kockara, zanemarujući školske i druge obveze. Ulaze u neprekidni proces nabave novca za daljnje kockanje ili klađenje. Unatoč opetovanim gubicima, veličaju samopouzdanje uvjerenjem da su vješti kockari, da znaju kako se kladiti, pa precjenjuju mogućnost dobitka. Ostaju zaključani u svojoj kognitivnoj distorziji, grešaka u mišljenju, iskrivljenoj percepciji koju potkrjepljuju pobjedom iz prošlosti. Upravo je to paradoks, kockari su razvili uvjerenje da će biti uspješni u kockanju, unatoč suprotnim dokazima. Fantaziraju o uspjehu i dobitku, a istraživanja pokazuju da je 70% njihovih misli iracionalno. U DSM V kvalificirano kao „ovisnost i povezani poremećaj“, ponašanje problematičnog i patološkog kockara slično je ponašanju ovisnika o alkoholu – gubitak kontrole, tolerancija, sindrom ustezanja, negativne posljedice na gotovo svim životnim područjima, u obitelji, na poslu, narušeno zdravlje, nagomilani dugovi… A nerijetko suicidalne ideje, pa čak i pokušaji samoubojstva, zaključila je Radošević.Stoga je važno rano prepoznavanje teškoća vezanih uz kockanje.

Na pitanje gospođe koja je slušala predavanje: Kako motivirati ili natjerati nekoga da dođe u KLOK?, odgovorila je Sanja Kuvačić, predsjednica ŽZKLA i rekla da se nikoga ne može natjerati, pa se kroz diskusiju podsjetilo na nekoliko koraka koji su korisni u inicijaciji prvog dolaska. Pa tako temeljem dosadašnjeg iskustva, članovi obitelji su ti koji osvijeste problem i krenu tražiti pomoć. Stoga je važno prije samog razgovora sa ovisnikom o kockanju da se dobro informiraju, savjetuju sa nekim od stručnjaka koji se bave ovisnošču o kockanju, potom da se pripreme za razgovor u kojem će biti odlučni postavljanjem čvrste granice. Ovo je ujedno i način na koji pripremamo sve one koji traže pomoć za nekoga iz svoje obitelji, istaknula je Željka Radošević. Obavljamo jedan do dva razgovora kroz koje osviještavamo težinu problema, ali i motivaciju za odlučnošću prema stvaranju promjene. U slijedećem susretu dolaze zajedno ovisnik i član obitelji kao podrška pozitivne promjene. Naglašava se važnost i neophodnost suporta obitelji i promjene koja je dio njihove uloge u terapijskomprocesu“, zaključila je gđa Željka Radošević. Predavanje pod nazivom „Virtualan svijet – ovisnost o internetu i društvenim mrežama“ rad su Anite Čudine dipl. sociologa. „Ovisnost djece i mladih o internetu i društvenim mrežama poprima sve veći oblik društvenog problema u Hrvatskoj u istoj mjeri kao i ovisnost o kocki.“ To je kazala na tribini koju je organizirala ŽZKLA u sklopu Mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti dipl. sociologinja, dugogodišnja terapeutkinja za bolesti ovisnosti Anita Ćudina, i nastavila:

„Dipl. sociologinja jedina u SPLITU sprovodi sustavno edukaciju djece u osnovnim školama od petih do osmih razreda na temu VIRTUALAN SVIJET – OVISNOST O INTERNETU I DRUŠTVENIM MREŽAMA.

Cilj edukacije je osvjestiti mlade o štetnosti pretjeranog boravka ispred računala i mobitela te uz ovu edukaciju provodi i edukaciju roditelja kako da na vrijeme prepoznaju da im djeca previše vremena provode na internetu i što učiniti kad stvari izmaknu kontroli. A kad stvari izmaknu kontoli djeca i mladi postaju agresivni i nasilni, te imamo porast nasilja kod djece i mladih preko društvenih mreža. Anita Ćudina u sklopu edukativnih predavanja provodi i anketu. Prema toj anketi 78 posto djece na internetu provodi više vremena nego što je planiralo, a 21 posto je zaokupljeno internetom dok nije priključeno na njega. 18 posto djece je uznemireno i razdražljivo dok mu se pokušava skratiti vrijeme provedeno na internetu

.Na predavanju se čulo da roditelji rade veliku grešku u podupiranju djece u njihovu provođenju slobodnog vremena na internetu razmišljajući kako je to bolje nego da izlaženjem povećaju mogućnost da se nađu u lošem društvu.

Ovaj problem još nije prepoznat u državi i za nju još i dalje intenet ima daleko više pozitivnih strana nego negativnih. Kazala je da ne postoje ni relevantni podaci na temelju kojih bi se izgradila strategija borbe protiv ovog fenomena, a od institucija u kojima roditelji mogu potražiti pomoć za svoje dijete je Poliklinika za zaštitu zdravlja djece i adolescenata u Zagrebu.

Bijeg u virtualan svijet je isti bijegu u drogu, alkohol, kocku. Ovisnost o internetu i društvenim mrežama ostavlja na pojedinca nesagledive posljedice po fizičkom i psihičkom zdravlju“, - zaključila je na kraju svog predavanja uz prikaz konkretnih primjera iz prakse dipl.soc. ANITA ĆUDINA, NLP terapeut za bolesti ovisnosti, i dobila dugotrajni aplauz publike.

◄ strana 13

Alk. gl. 1 /2015. (212) str. 16 - 18

strana 19 ►

Nakladnici: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                     Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Adresa uredništva: KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za psihijatriju Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734

Službene stranice HSKLA:  http://www.hskla.hr/

Alkohološki glasnici do 2015: http://www.hskla.hr/ag/        Alkohološki glasnici od 2015: http://www.hskla.hr/ag/1

Glavna i odgovorna urednica: Mirjana Halužan, e-mail: haluzan.mirjana@gmail.com

Zamjenik glavnog urednika: Zoran Zoričić

Tehnički urednik: Dražen Žagi, e-mail: drazen.zagi@bj.t-com.hr

Urednik Internet izdanja: Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor:  Š. Bedeniković, D. Cesarec, S. Jelić, E. Kovačević, D.Bratuša, K. Radat, M.Livić, M.Tovarloža, J.Znaor.

Izlazi mjesečno ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom “za Alkoholoski glasnik”.

Tisak: Kalida d.o.o.

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES